Φοιτητική Μέριμνα

Η χρονική περίοδος εγγραφών, καθώς και τα δικαιολογητικά εγγραφής, ορίζονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.


Στους φοιτητές κατά την εγγραφή τους χορηγείται από τη Γραμματεία βεβαίωση εγγραφής, δελτίο ειδικού εισιτηρίου (φοιτητικό πάσο) και δελτίο αναγνωρίσεως φοιτητή (φοιτητική ταυτότητα).


Βεβαίωση εγγραφής δίνεται ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ κατά την εγγραφή. Για άλλες χρήσεις (π.χ. Εφορία, Ταμεία, Υπηρεσίες, Υποτροφίες, Επιδόματα, κλπ) φωτοτυπείται αυτή η βεβαίωση από τον ενδιαφερόμενο και επικυρώνεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες (Κ.Ε.Π., Αστυνομία, Δήμοι, κλπ).


Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο) : Στο πάσο αναγράφεται ο Αριθμός Ειδικού Μητρώου. Το δελτίο αναγνωρίσεως του φοιτητή θα εκδοθεί αργότερα. Για κάθε συναλλαγή του με τη Γραμματεία είναι απαραίτητη η επίδειξη του πάσο ή της φοιτητικής ταυτότητας. Αντικατάσταση του πάσο (σε περίπτωση απώλειας) γίνεται με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 από τον φοιτητή και μετά την πάροδο δύο (2) μηνών από την ημέρα που δηλώνεται η απώλεια.


Για Στέγαση, οι προϋποθέσεις ρυθμίζονται με απόφαση της Συγκλήτου.

 

Πληροφορίες στο γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας, υπεύθυνη κα Πουφινά τηλ. 2531039211,2.


Για έκδοση Βιβλιαρίου Υγειονομικής Περίθαλψης Φοιτητή χρειάζεται συμπλήρωση Υπεύθυνης Δήλωσης που χορηγείται από τη Γραμματεία, όπου δηλώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος δεν είναι ασφαλισμένος σε άλλο φορέα. Η έκδοση του βιβλιαρίου γίνεται οποτεδήποτε μετά το πέρας των εγγραφών.


Η ακριβής ημερομηνία έναρξης κάθε μαθήματος ανακοινώνεται από τη Γραμματεία.