Η Πρακτική Άσκηση των Φοιτητών του Τμήματος

Για την πρακτική άσκηση των φοιτητών του Τμήματος χρησιμοποιούνται οι φορείς του Δημοσίου Τομέα, των οποίων η δραστηριότητα εμπίπτει στα γνωστικά αντικείμενα του άρθρου 1 παρ. 3α του Π.Δ. 21/2009 (ΦΕΚ 42/10-03-2009 τ.ΠΡΩΤΟ). Οι εν λόγω φορείς δύνανται να καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του τυχόν συναρμόδιου Υπουργού, μετά από γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.