Οργάνωση και Λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης

Το μάθημα εξετάζει τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της ελληνικής διοίκησης. Στοχεύει στην κατανόηση των διαδικασιών μέσω των οποίων παράγονται οι μορφές οργάνωσης και λειτουργίας που την χαρακτηρίζουν. Προς τούτο, πέραν της περιγραφής των διαφόρων πλευρών του διοικητικού μηχανισμού, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη δυναμική του διάσταση, η οποία αναδεικνύεται μέσω της αντιπαράθεσης τυπικών (νομικών) δεδομένων και των ακολουθούμενων πρακτικών και της αλληλεπίδρασης με το πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον. Αναλύονται οι κοινωνιολογικές και πολιτικές παράμετροι που καθορίζουν τη λειτουργία του ελληνικού διοικητικού μηχανισμού.

Οι βασικές θεματικές ενότητες είναι οι εξής:

· Η ιδιαιτερότητα της δημόσιας διοίκησης

· Η οργάνωση της κεντρικής κυβέρνησης

· Η υπουργική οργάνωση

· H δυναμική της υπουργικής οργάνωσης

· Κεντρική και αποσυγκεντρωμένη διοίκηση

· Η στελέχωση της Δημόσιας διοίκησης

· Οικονομικές λειτουργίες

· Ο δημόσιος τομέας ως ο χώρος της κρατικής παρέμβασης

· Διοικητική μεταρρύθμιση

· Ο έλεγχος της δημόσιας διοίκησης

· Δημόσια διοίκηση και δημόσια πολιτική

· Η ελληνική διοίκηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Εξάμηνο: 6o Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 65