Δίκαιο Περιβάλλοντος

Το μάθημα αποσκοπεί στην κριτική παρουσίαση και προσέγγιση των δικαιϊκών θεσμών προστασίας του περιβάλλοντος, με ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνικοπολιτική τους αποτελεσματικότητα.

Ειδικότερα, αντικείμενο του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου είναι: Η προστασία του περιβάλλοντος από τη σκοπιά του συνταγματικού δικαίου. Φορείς και αποδέκτες των συνταγματικών δικαιωμάτων επί του περιβάλλοντος, νομική ισχύς και ενδικη προστασία. Οι μηχανισμοί προστασίας του περιβάλλοντος στο πεδίο του διοικητικού δικαίου. Η περιβαλλοντική πληροφόρηση και η συμμετοχή των πολιτών κατά τη λήψη των αποφάσεων εκ μέρους της διοίκησης. Η προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ιδιωτικού δικαίου. Η ειδική νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος. Οι σύγχρονες μορφές ατομικής και συλλογικής διεκδίκησης της περιβαλλοντικής προστασίας στο πεδίο του δικαίου. Η προστασία του περιβάλλοντος και το διεθνές δίκαιο. Η προστασία του περιβάλλοντος στην κοινοτική έννομη τάξη.

Εξάμηνο: 6o Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 64