Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ)

Από το Μάαστριχτ. μέχρι τη Λισαβόνα η ευρωπαϊκή πολιτική συνεργασία μέχρι την ΚΕΠΠΑ.

Εξάμηνο: Χειμερινό Εξαμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 87