Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αναλυτική και συστηματική προσέγγιση των πολιτικών σε όλους τους τομείς της κοινοτικής αρμοδιότητας.

Εξάμηνο: 8ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 52