Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο

Αντικείμενο του μαθήματος είναι ολόκληρο το περιεχόμενο του Γεν. μέρους του Κοινοτικού Δικαίου (πηγές, σχέση με το Διεθνές Δίκαιο, σχέση με τα εσωτερικά δίκαια των κρατών – μελών, τα όργανα, η οργάνωση της κοινοτικής δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένων και των προσφύγων, τα θεμελιώδη δικαιώματα, η ευθύνη της Κοινότητας) και του Ειδ. Μέρους (ελευθερίες, πολιτικές, ανταγωνισμοί, δημόσιες επιχειρήσεις κλπ.)

Εξάμηνο: 8ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 51