Κοινωνιολογικές και Ανθρωπολογικές Διαστάσεις της Ανάπτυξης

Εισαγωγικά μετά τον προσδιορισμό του όρου « Τρίτος Κόσμος» και τη γεωγραφική «χαρτογράφησή του», αναλύονται τα ακόλουθα θέματα: Τα αίτια και τα κοινωνικά, οικονομικά, και πολιτικά χαρακτηριστικά της υποανάπτυξης. Η αποικιοκρατία και οι επιπτώσεις της στις επί μέρους κοινωνίες. Οι πρακτικές και τα αποτελέσματα της αναπτυξιακής διαδικασίας, σε συνδυασμό με τα προβλήματα της κοινωνικής αλλαγής, των πολιτισμικών συγκρούσεων και των εθνικιστικών κινήσεων.

Εξάμηνο: Εαρινό Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 93