Θεσμοί Προστασίας του Πολίτη σε Διεθνές και Εσωτερικό Επίπεδο

Στο πλαίσιο του προσφερόμενου μαθήματος εξετάζονται οι ακόλουθες θεματικές:

· Η σύγχρονη (φιλοσοφική και νομική) έννοια του κράτους δικαίου.

· Η αρχή της νομιμότητας και το δικαίωμα δικαστικής προστασίας.

· Η κοινοτική, συνταγματική και διεθνής κατοχύρωση του εν λόγω δικαιώματος.

· Ο θεσμός του Κοινοτικού Διαμεσολαβητή.

· Ο μηχανισμός δικαστικής προστασίας του πολίτη στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κοινοτικού · ικαίου και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

· Τα ένδικα βοηθήματα της διοικητικής δικαιοσύνης ως άκρα όρια και έκφραση της αρχής της νομιμότητας.

Εξάμηνο: Εαρινό Εξαμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 76