Δίκαιο της θάλασσας

Αντικείμενο των ex cathedra παραδόσεων είναι η λεπτομερής παρουσίαση και ανάλυση των νομοπαραγωγικών διαδικασιών και θεσμών του συγκεκριμένου κλάδου του Διεθνούς Δικαίου, ο οποίος ρυθμίζει τις σχέσεις των μελών της διεθνούς κοινωνίας στη θάλασσα.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην κατανόηση της γένεσης του Δικαίου της θάλασσας και των θεσμών του.

Περιλαμβάνεται και ο μηχανισμός επίλυσης διαφορών (Δικαστήριο του Αμβούργου).

Εξάμηνο: Εαρινό Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 61