Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ)

Από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνεργασία στην Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας από την συνθήκη του Μάαστριχτ μέχρι την μεταρρυθμιστική συνθήκη της Λισαβόνας. Όργανα, πολιτείες, εμπειρίες και προοπτικές.

Εξάμηνο: Εαρινό Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 60