Κοινωνικά ρεύματα

Στόχο του μαθήματος αποτελεί η διερεύνηση της εισφοράς των κοινωνικών ρευμάτων στην πολιτική ανάλυση, με επίκεντρο τον ρόλο τους στα σύγχρονα πολιτεύματα.

Με σημείο αναφοράς τη σημασία των κυρίαρχων συστημάτων ως μεταβλητών που επιδρούν καθοριστικά τόσο στην ατομική πολιτική φυσιογνωμία όσο και στη δομή και τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος, επιχειρείται η διαμόρφωση μιας προσέγγισης της κοινωνικο-πολιτικής πραγματικότητας που να είναι απαλλαγμένη από τους παραμορφωτικούς παράγοντες.

Εξάμηνο: Εαρινό Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 41