Πολιτική Οικονομία ΙΙ (Μικροθεωρία)

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με το γνωστικό αντικείμενο της Πολιτικής Οικονομίας με έμφαση στην Μικροοικονομική επιστήμη. Περιεχόμενο του μαθήματος είναι παρακάτω θεματικές ενότητες: Οι βασικές έννοιες της Οικονομικής Επιστήμης (παραγωγικοί συντελεστές, οικονομικό κύκλωμα, οικονομικά προβλήματα, μέθοδοι οικονομικής επιστήμης, οικονομικά συστήματα), οικονομική συμπεριφορά του καταναλωτή, οικονομική συμπεριφορά της επιχείρησης (θεωρία παραγωγής και κόστους), σχηματισμός τιμών στον πλήρη ανταγωνισμό, μονοπώλιο, ολιγοπώλιο και μονοπωλιακό ανταγωνισμό, σχηματισμός τιμών των παραγωγικών συντελεστών, διανομή εισοδήματος, εξωτερικές επιδράσεις (εξωτερικές οικονομίες, εξωτερικές επιβαρύνσεις), θεωρία παιγνίων, οικονομική της ευημερίας.

Το μάθημα διεξάγεται με τη μέθοδο της παράδοσης, στην οποία εξετάζονται οι παραπάνω θεματικές ενότητες περισσότερο σε πλάτος παρά σε βάθος και δεν περιλαμβάνει την συγγραφή εργασίας.

Εξάμηνο: 4ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 19