Συγκριτική Πολιτική

Το μάθημα Συγκριτικής Πολιτικής καλύπτει τρεις στόχους:

1. τη γνωριμία των φοιτητών με το χώρο της συγκριτικής ανάλυσης των πολιτικών φαινομένων και την ευρύτερη σημασία και ρόλο της σύγκρισης στις κοινωνικές επιστήμες.

2. την εισαγωγή στην ιστορική ανάπτυξη του πεδίου της Συγκριτικής πολιτικής με συγκεκριμένες αναφορές σε εργασία - μελέτες που σηματοδοτούν τον χώρο.

3. την γνωριμία με τα βασικά θέματα μελέτης στο χώρο της Συγκριτικής πολιτικής όπως πολιτικά κόμματα, ομάδες συμφερόντων, πολιτική κουλτούρα, πολιτικό σύστημα, ανάπτυξη και συγκρότηση έθνους - κράτους.

Με βάση τους ως άνω άξονες το μάθημα μπορεί να αναπτυχθεί αφενός σε μια σειρά διαλέξεων για τα παραπάνω θέματα με ιδιαίτερες αναφορές στην εμπειρία των Ευρωπαϊκών χωρών και αφετέρου σε μια σειρά σεμιναρίων - φροντιστηρίων όπου παρουσιάζονται συγκεκριμένες μελέτες.

Συγκεκριμένα, στην πρώτη ενότητα γίνεται μια εισαγωγή των φοιτητών στη σημασία και χρήση της συγκριτικής μεθόδου από τον Αριστοτέλη μέχρι σήμερα και στη διαμόρφωση του σύγχρονου χώρου της συγκριτικής πολιτικής. (κείμενα από Λυριντζή και Sartori).

Στην επόμενη ενότητα, εκτός από τη συζήτηση συγκεκριμένων εργασιών, δίδονται στους φοιτητές βιβλία από τη βιβλιογραφία είτε για παρουσίαση - συζήτηση συγκεκριμένων θεμάτων, είτε για παρουσίαση όλου του βιβλίου.

Το τρίτο μέρος αποτελεί και το μεγαλύτερο σε έκταση τμήμα του μαθήματος και αφορά τη συγκριτική μελέτη των πολιτικών και κομματικών συστημάτων στον Ευρωπαϊκό χώρο. Γίνεται αναφορά στην ανάπτυξη των σύγχρονων πολιτικών συστημάτων με βάση τη συγκρότηση με βάση τη συγκρότηση έθνους κράτους, στην παγίωση των κομματικών συστημάτων στις κομματικές οικογένειες και στην ανάπτυξη νέων μορφών πολιτικής δράσης. (Νέα κινήματα, κόμματα νέας πολιτικής, παγκοσμιοποίηση κλπ). Η εν λόγω ενότητα στηρίζεται κυρίως στο βιβλίο του Y. Meny και συμπληρωματικά σε άρθρα ή άλλα κείμενα.

Εξάμηνο: 4ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 17