Κοινωνιολογία

Tο μάθημα αυτό αποτελεί μια γενική εισαγωγή στην Κοινωνιολογία με έμφαση στους
ακόλουθους τομείς:
1. Ιστορική θεμελίωση και σύντομη περιγραφή της πορείας του κοινωνιολογικού στοχασμού μέχρι σήμερα.
2. Περιληπτική αναφορά στο πρόβλημα της Κοινωνιολογίας ως επιστήμης και στη μεθοδολογία της.
3. Θεματολογική ανάλυση των βασικών τομέων του κοινωνιολογικού ενδιαφέροντος: Κουλτούρα - Κοινωνία - Τύποι κοινωνιών - 'Ατομο - Θεσμοποίηση - Κοινωνικοποίηση - Θέσεις - Pόλοι - Ομάδες - Kοινωνική Οργάνωση - Kοινωνική Διαστρωμάτωση.
4. Επεξεργασία βασικών εννοιών (π.χ. κοινωνική δομή).
5. Μια πρώτη σχηματική παρουσίαση θεωρητικών κατασκευών (π.χ. θεωρίες κοινωνικοποίησης).

Εξάμηνο: 1ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 2

Προτεινόμενα Συγγράμματα:
Συγγραφέας:Πέτρου Ι.
Εκδοτικός Οίκος:Βάνια
Τόπος έκδοσης:Θεσσαλονίκη

Συγγραφέας:Γκίντενς Α.
Εκδοτικός Οίκος:Gutenberg
Έτος Έκδοσης:2002
Τόπος έκδοσης:Αθήνα