Πολιτική Επιστήμη Ι

Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι η συστηματική παρουσίαση βασικών εννοιών της Πολιτικής Επιστήμης με τις οποίες προσεγγίζεται το πολιτικό φαινόμενο. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται μία σειρά θεωρητικών προσεγγίσεων του πολιτικού γίγνεσθαι και του κράτους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους τρόπους μέσα από τους οποίους ασκείται η πολιτική επιρροή και επιδιώκεται η κατάκτηση της πολιτικής εξουσίας, καθώς και στους συλλογικούς δρώντες, όπως κόμματα και ομάδες πίεσης, στην πολιτική συμμετοχή, στα χαρακτηριστικά και τους θεσμούς των σύγχρονων δημοκρατιών και στην πολιτική μεταβολή.

Εξάμηνο: 1ο Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος: 1