Προπτυχιακά Μαθήματα

α.Κορμός

Α. Εξάμηνο

1. Πολιτική Επιστήμη Ι

2. Κοινωνιολογία

3. Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Ιστορία Ι

4. Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις

5. Στοιχεία Δικαίου Ι (γενικές αρχές του δικαίου) 

 

Β. Εξάμηνο

6. Πολιτική Φιλοσοφία Ι

7. Σύγχρονη Ελληνική Πολιτική Ιστορία

8. Ευρωπαϊκοί Θεσμοί

9. Πολιτική Οικονομία Ι (Μακροθεωρία και Πολιτική)

10. Στοιχεία Δικαίου ΙΙ (Συνταγματικοί Θεσμοί) 

 

Γ. Εξάμηνο

11. Μεθοδολογία και τεχνική της έρευνας των κοινωνικών επιστημών

12. Πολιτική Φιλοσοφία ΙΙ

13. Στοιχεία Δικαίου ΙΙΙ: ποινικό δίκαιο

14. Εισαγωγή στη Διοίκηση - Γενικές Αρχές Διοικητικής Οργάνωσης

15. Πολιτική Επικοινωνία 

 

Δ' Εξάμηνο

Υποχρεωτικό

16. Διοικητική Επιστήμη

Επιλογής

17. Συγκριτική Πολιτική

18. Πολιτική Επιστήμη ΙΙ

19. Πολιτική Οικονομία ΙΙ (Μικροθεωρία)

20. Το Πολιτικό Σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

21. Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Ιστορία ΙΙ

22. Στοιχεία δικαίου IV. Οικονομικό Δίκαιο

23. Τα Θεμελιώδη Δικαιώματα

24. Εξωτερική Πολιτική

25. Το Ελληνικό Πολιτικό Σύστημα

β.Κύκλος Σπουδών

Ι. Α΄ κύκλος – Πολιτική Ανάλυση

Ο Α΄ κύκλος αποβλέπει στην ουσιαστική γνωριμία των φοιτητών με το κύριο
αντικείμενο και τα μέσα της Πολιτικής Επιστήμης. Τα μαθήματα του κύκλου
αυτού επιδιώκουν την εξοικείωση με τα τρία εργαλεία των πολιτικών γνώσεων.
- την ανάλυση των τελευταίων φαινομένων
- την πολιτική κοινωνιολογία
- την πολιτική σκέψη και την ιστορία της.
Αυτό επιτυγχάνεται με την εξοικείωση με το έργο των πολιτικών στοχαστών,
κλασσικών και νεωτέρων.

Μαθήματα (υποχρεωτικά)


Ε΄ εξάμηνο

26. Πολιτική Κοινωνιολογία Ι

27. Συγκριτική Πολιτική Ι

 

Στ΄ Εξάμηνο

28. Πολιτική Κοινωνιολογία ΙΙ

29. Συγκριτική Πολιτική ΙΙ (Τρίτος Κόσμος) 

 

Ζ΄ Εξάμηνο

30. Κλασσική Πολιτική Σκέψη

31. Πολιτική Επικοινωνίας

 

Η΄ Εξάμηνο

32. Νεότερη Πολιτική Σκέψη

33. Εκλογική Κοινωνιολογία 

 

Χειμερινό εξάμηνο

34. Πολιτική Εκπαίδευσης  

35. Αρχαιοελληνικά πολιτεύματα - νομοθεσίες   

36. Το Αμερικάνικο Πολιτικό Σύστημα   

37. Φιλοσοφία της Ιστορίας   

38. Φιλοσοφία των Κοινωνικών Επιστημών  

39. Σύγχρονη Πολιτική Θεωρία   

 

Εαρινό εξάμηνο

40. Κράτος και Κοινωνία

41. Κοινωνικά ρεύματα

42. Δημοκρατία - Δικτατορία

43. Ιστορία των Πολ. Ιδεών

44. Ιστορία και Φιλοσοφία της αρχαίας δημοκρατίας

 

Β. Κύκλος – Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές

Ο Β΄ κύκλος κινείται γύρω από δύο άξονες, τις Διεθνείς Σπουδές και τις Ευρωπαϊκές Σπουδές. Ο πρώτος αξιοποιεί και προσεγγίζει τα διεθνή φαινόμενα μέσα από τρεις οπτικές: το διεθνές δίκαιο, τις διεθνείς σχέσεις και την Διεθνή Οικονομία. Ο δεύτερος άξονας μελετά την θεσμική οργάνωση της Ευρώπης μέσω των ευρωπαϊκών οργανισμών της ευρωπαϊκής ιστορίας και των μηχανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μαθήματα (υποχρεωτικά)


Ε΄ Εξάμηνο

45. Διεθνείς Σχέσεις (Γενική θεωρία και μεθοδολογία)   

46. Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο   

Στ. εξάμηνο

47. Θεωρία και Θεσμοί της Διεθνούς Οργάνωσης

48. Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση

 

Ζ΄ εξάμηνο

49. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις – Διεθνές οικονομικό δίκαιο

50. Συγκριτική των Ευρωπαϊκών Πολιτικών Συστημάτων 

 

Η΄ εξάμηνο

51. Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο

52. Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Μαθήματα (ειδικής επιλογής)


Χειμερινό εξάμηνο

53. Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και Ελληνική Οικονομία

54. Διεθνές Ευρωπαϊκό - ποινικό Δίκαιο 

55. Ελληνική Εξωτερική Πολιτική

56. Εισαγωγή στην διεθνή δικαιοσύνη 

Εαρινό εξάμηνο

57. Οικονομική της Ολοκλήρωσης και Διεθνής Συνεργασία

58. Έθνος - Κράτος και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση 

59. Αμερικανική Εξωτερική Πολιτική

60. Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) 

61. Δίκαιο της θάλασσας

 

Γ΄ Κύκλος – Διοικητική Επιστήμη

Ο κύκλος αυτός κινείται γύρω από τους άξονες της Διοικητικής Επιστήμης, του Δημοσίου Δικαίου (Συνταγματικού – Διοικητικού), της Δημόσιας Διοίκησης, της Ανάλυσης, της Δημόσιας Πολιτικής, της Κοινωνικής Πολιτικής, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Περιφερειακής Ανάπτυξης και των εργασιακών θεσμών και σχέσεων. Περιλαμβάνει επίσης και αυτοτελές υποσύνολο Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, που σύντομα θα αποτελέσει αυτοτελή κατεύθυνση του Τμήματος. Εδώ μελετάται η Προστασία του Περιβάλλοντος από την οπτική των θεσμών και η αντίστοιχη πολιτική.

Μαθήματα (υποχρεωτικά)

 

Ε΄ εξάμηνο

62. Συνταγματικό Δίκαιο 

63. Διοικητικό Δίκαιο 

 

Στ΄ εξάμηνο

64. Δίκαιο Περιβάλλοντος 

65. Οργάνωση και Λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης

 

Ζ΄ εξάμηνο

66. Θεμελιώδη Δικαιώματα 

67. Κοινωνική Πολιτική και Διοίκηση

 

Η΄ εξάμηνο

68. Τοπική Αυτοδιοίκηση 

69. Ανάλυση Δημόσιας Πολιτικής

 

Μαθήματα (ειδικής επιλογής)


Χειμερινό εξάμηνο

70. Τα διοικητικά δικαστήρια 

71. Διοίκηση και πολιτική Υγείας

72. Διοίκηση και πολιτική Εκπαίδευσης 

 

Εαρινό εξάμηνο

73. Ελληνική Συνταγματική Ιστορία 

74. Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο

75. Ειδικά Θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

76. Θεσμοί Προστασίας του Πολίτη σε Διεθνές και Εσωτερικό Επίπεδο

77. Θεσμοί και Πολιτική Χωροταξίας και Πολεοδομίας 

 

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής
Κοινά μαθήματα για τους τρεις κύκλους (κατευθύνσεις)


Χειμερινό Εξάμηνο

78. Επικοινωνία και Εξουσία 

79. Οργάνωση και Λειτουργία της επικοινωνίας μέσω δικτύων

80. Δίκαιο του Διαδικτύου 

81. Εθνικισμός και Διεθνισμός

82. Οικονομικά και Κοινωνικά Συστήματα στην Ευρώπη 

83. Διπλωματική Ιστορία

84. Αμυντική Στρατηγική και πολιτική 

85. Δίκαιο της θάλασσας 

86. Δίκαιο της ένοπλης βίας

87. Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) 

88. Διεθνής και Ευρωπαϊκή Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

89. Μετασοβιετική Ρωσία 

90. Αραβικός Κόσμος (Παλαιστίνη, Ιρακ) 

91. Πυρηνική Στρατηγική και πολιτική

92. Νέες Μορφές Διακυβέρνησης (Ελλάδα - Ευρωπαϊκή Ένωση) 

 

Εαρινό εξάμηνο

 

93. Κοινωνιολογικές και Ανθρωπολογικές Διαστάσεις της Ανάπτυξης

94. Διεθνής Κοινωνία (Οργάνωση – διεθνές σύστημα) 

95. Η θεωρία του Χάους στις κοινωνικές επιστήμες 

96. Κοινωνία και Πολιτική στη Μεταπολεμική Ελλάδα, 1949-2008

97. Η μετασοβιετική Ευρώπη των πρώην δορυφόρων 

98. Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση

99. Ειδικά θέματα κοινωνικής πολιτικής στην Ευρώπη 

100. Διπλωματία με έμφαση την Διαχείριση Διεθνών Διενέξεων 

101. Σύγχρονη Ελληνική Εξωτερική Πολιτική

102. Πληροφορική 

103. Η Λατινική Αμερική 

104. Ελληνοτουρκικές Σχέσεις

105. ΕλληνοαλβανικέςΣχέσεις 

106. Ελλάδα και Βαλκάνια 

107. Η Θρησκεία στο σύγχρονο κόσμο και οι διεθνείς εκκλησιαστικές σχέσεις

108. Νέοι θεσμοί του Ιδιωτικού Δικαίου 

109. Νέοι θεσμοί των εργασιακών σχέσεων 

110. Η εναρμόνιση του ιδιωτικού δικαίου και της απονομής του στην Ε.Ε.

111. Η εναρμόνιση του ποινικού δικαίου και της απονομής του στην Ε.Ε.