Ιστορική Αναδρομή

Το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών αποτελεί μαζί με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, το νεότερο από τα Τμήματα του Δημοκριτείου Παναπιστημίουv Θράκης. Ιδρύθηκε με το Π.Δ. 21/27.2.2009 (ΦΕΚ Α΄ 42/10.3.2009) και διέπεται από το διάταγμα αυτό μέσα στο ευρύτερο περιβάλλον της ισχύουσας
πανεπιστημιακής νομοθεσίας.

Εντάσσεται στην Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΔΠΘ, της οποίας η συγκρότηση, με την ίδρυση των τελευταίων αυτών δύο νέων Τμημάτων (Τμήμα Νομικής, Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σπουδών και Ανάπτυξης, Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων), ολοκληρώνεται, στην παρούσα φάση.


Στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών καταγράφεται ο εκπαιδευτικός και ερευνητικός σκοπός του Τμήματος και η εκπαιδευτική του φιλοσοφία, δηλαδή η  καλλιέργεια της Πολιτικής Επιστήμης, ως προς όλα τα σύγχρονα 
επιστημολογικά της αντικείμενα, στις τρεις βασικές της διακρίσεις σε δύο  διαδοχικές φάσεις (κορμός τεσσάρων εξαμήνων και εν συνεχεία επιλογή μιας εκ τριών κατευθύνσεων τεσσάρων εξαμήνων), που ανταποκρίνονται στους  ειδικότερους επιστημονικούς και ερευνητικούς προσανατολισμούς του Τμήματος. Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών ανταποκρίνεται στον σημερινό επιστημολογικό προβληματισμό της Πολιτικής Επιστήμης και τις ανάγκες μιας κοινωνίας, οικονομίας και περιφέρειας της ΕΕ/ΕΚ, που ακολουθεί
τις ραγδαίες αλλαγές της ευρύτερης περιοχής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κόσμου, που καταγράφονται με ραγδαίους ρυθμούς. Θα αναθεωρείται, όπως προβλέπει η ισχύουσα πανεπιστημιακή νομοθεσία που επιτάσσει η επιστήμη κάθε φορά, που οι συντελούμενες αλλαγές θα φτάνουν σε επίπεδο ωριμότητας
που θα επιβάλλει την καθιέρωσή τους ως εκπαιδευτικών στόχων. Με αυτόν τον τρόπο θα αποτελεί ένα ευέλικτο εργαλείο που δεν θα εγκλωβιστεί, αλλά θα απελευθερώνει την εκπαιδευτική πολιτική του Τμήματος και θα καθοδηγεί την έρευνα.


Ο παρών Οδηγός Σπουδών, που παραδίδεται σήμερα στην δημοσιότητα, αφιερώνεται, όπως είναι αυτονόητο, στους φοιτητές του Τμήματος, την πρώτη γενιά, που θα υποδεχθούμε την 1.9.2009 και τις επόμενες που θα
ακολουθήσουν, από τις οποίες ζητεί την αυστηρή αλλά δίκαιη αξιολόγηση, στα πλαίσια εσωτερικής διαδικασίας, αλλά και στην ευρύτερη επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα, στα πλαίσια του διαλόγου για τους σκοπούς, τα μέσα και τις μεθόδους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Κομοτηνή, 10/06/2009

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Πολιτικών Επιστημών

Καθηγητής Στυλιανός  Σταματόπουλος

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος  του
Τμήματος Πολιτικών Επιστημών

Καθηγητής Γρηγόριος – Ευάγγελος Καλαβρός