Η Διοίκηση του Τμήματος

Διοίκηση – Γραμματεία Τμήματος


Πρόεδρος:
Κωνσταντίνος Καλαβρός

Καθηγητής στο Τμήμα Νομικής του ΔΠΘ.


Αναπληρωτής Πρόεδρος:
Γρηγόρης – Ευάγγελος Καλαβρός
Καθηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του ΔΠΘ.


Αναπληρώτρια Γραμματέας:
Σμαρώ Λάκη

 

Όργανα του Τμήματος είναι τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα πανεπιστημιακή νομοθεσία, ήδη η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), που αποτελείται από όλα τα μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσώπου (Δ.Ε.Π.) και τους
εκπροσώπους των λοιπών φορέων της ακαδημαϊκής κοινότητας, ο Πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Δ/ντες των Τομέων. Μέχρι την αυτοδυναμία του Τμήματος το Τμήμα διοικείται από Προσωρινή Γενική Συνέλευση που συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου, της οποίας προεδρεύει ένα μέλος ΔΕΠ, πρώτης βαθμίδας ως προσωρινός Πρόεδρος.

 Γενική Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών
(άρθρ. 9 Π.Δ. 21/2009)


1. Κωνσταντίνος Καλαβρός 
Καθηγητής του Τμήματος Νομικής του Δ.Π.Θ., Πρόεδρος.


2. Γρηγόριος-Ευάγγελος Καλαβρός,
Καθηγητής του Τμήματος Νομικής τουΔ.Π.Θ., Αναπληρωτής Πρόεδρος.


3. Αλκιβιάδης Δερβιτσιώτης,
Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Νομικής του Δ.Π.Θ.,μέλος.


4. Γεώργιος Κατρούγκαλος,
Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης  του Δ.Π.Θ.,μέλος.

5. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος,
Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Νομικής του Δ.Π.Θ.,μέλος.

6. Σπυρίδων Τσαντίνης,
Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Νομικής του Δ.Π.Θ, μέλος.

7. Ιωάννης Κτιστάκης,
Λέκτορας του Τμήματος Νομικής του Δ.Π.Θ, μέλος.