Σκοπός και αντικείμενο του Τμήματος

Το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ιδρύθηκε με το Π.Δ. 21/2009
(ΦΕΚ 42/10-03-2009 τ.ΠΡΩΤΟ) και έχει έδρα την πόλη της Κομοτηνής.

Το Τμήμα έχει ως αποστολή :


i) Να καλλιεργεί και να προάγει τις πολιτικές επιστήμες καθ’ ολοκληρίαν με τη θεωρητική και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα.


ii) Να παρέχει στους πτυχιούχους του τα απαραίτητα εφόδια τα οποία εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους, για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία.


iii) Να συμβάλει στην εμπέδωση της πολιτικής ανάλυσης ως μεθόδου προσέγγισης των εσωτερικών και διεθνών κοινωνικών φαινομένων.


iv) Να καταρτίζει στελέχη διοίκησης και προγραμματισμού του κρατικού μηχανισμού και των οργανισμών της δημόσιας διοίκησης και των διεθνών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Υπό αυτήν την έννοια εντάσσεται οργανωτικά και επιστημολογικά στην Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, αποτελεί δε τον πυλώνα της πολιτικής θεωρίας και των εφαρμογών της τελευταίας.