Γραμματεία Τμήματος

Τηλέφωνο : 2531039960

Fax : 2531039961

E – mail : secr@polsci.duth.gr